Obchodní podmínky

Jan Procházka (jako provozovatel 3Dsnek.cz) Remízková 6, Újezd u Průhonic, 14900, IČ: 01314955. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi Janem Procházkou a jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která uskutečňí nákup na dálku z webových stránek  www.3dsnek.cz (dále jen „zákazník“) na straně druhé. Strany souhlasí s tím, že jakákoliv objednávka, kterou Jan Procházka provádí prostřednictvím internetu, je řízena těmito obecnými podmínkami. Jan Procházka si vyhrazuje možnost kdykoliv změnit své všeobecné obchodní podmínky. V takovém případě budou podmínky platné v den, kdy zákazník provedl objednávku. Tyto obecné podmínky převažují nad všemi dalšími obecnými nebo specifickými podmínkami, se kterými Jan Procházka výslovně nesouhlasil.

Charakteristika nabízených služeb

Jan Procházka nabízí aditivní výrobu a výrobu prototypů. Podle zadání specifikace výrobku zákazníkem jsou vytvořeny konkrétní předměty.

Vytištěné výrobky jsou určeny výhradně pro dekoraci nebo prototypování. Tisknuté výrobky nemají žádný užitečný nebo funkční účel, není li dohodnuto jinak.

Jan Procházka si vyhrazuje možnost odmítnout jakoukoliv objednávku, která může způsobit porušení zákona, jakož i jakýchkoli výrobků, které jasně porušují právo duševního vlastnictví třetí strany, např. střelné zbraně, předměty představující rasistický a násilný obsah, obchodní známka či značka atd. 

Vytvoření objednávky

Pro vytvoření objednávky je nutné postupovat následovně:

Odesláním objednávky souhlasíte se všeobecnými obchodními podmínkami. Zákazníci nemají možnost používat své vlastní podmínky. 

Prodejní smlouva je uzavřena a potvrzena po ověření všech parametrů objednávky Janem Procházkou. 

Jan Procházka si vyhrazuje právo odmítnout objednávku a vrátit ji zákazníkovi. Náhrada se provádí platbou jakýmkoliv způsobem do 15 dnů.

Údaje zaznamenané a uchovávané Janem Procházkou jsou důkazem všech transakcí mezi Janem Procházkou a jeho zákazníky.

Ceny a platba za objednávku

Všechny objednávky jsou splatné v měně vybrané zákazníkem.

Jan Procházka si vyhrazuje právo kdykoliv změnit své ceny. Faktury pro objednávky budou vystaveny na základě cen platných v okamžiku, kdy byla objednávka potvrzena Janem Procházkou.

Platba se provádí prostřednictvím převodu na bankovní účet. V případě potvrzení Janem Procházkou, je možné platit hotově při osobním převzetí. 

Faktury budou odeslány společně se zakázkou nebo dle přání zákazníka elektronicky emailem.

Dodací podmínky

Dodání objednávky je zajišťováno společností Zásilkovna, případně jiným dopravcem po dohodě se zákazníkem.

Po vzájemné dohodě obou stran, je možné domluvit osobní vyzvednutí výrobků.

Jan Procházka se zavazuje informovat zákazníka o všech očekávaných zpožděních při dodání.

Výrobky budou doručeny na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce.

Vlastnictví výrobků a související rizika budou převedeny na zákazníka při jejich převzetí.

Po obdržení zboží od dopravce je zákazník povinen zkontrolovat přepravní obal a v případě jakýchkoliv poškození sepsat s dopravcem škodní protokol. V případě poškození zásilky kupující nemusí od dopravce zásilku přebírat. Zboží bude vráceno a zkontrolováno Janem Procházkou.

Záruka

Vytištěné 3D objekty jsou určeny výhradně pro dekoraci nebo prototypování. Jan Procházka nenese odpovědnost v případě, že budou využity jiným způsobem.

Jan Procházka nezodpovídá za důsledky vyplývající z individuálního zákazníka, jako jsou alergické reakce na materiály používané při výrobě předmětu nebo pokud personalizovaný předmět nedokáže uspokojit zákazníka kvůli jeho osobnímu vkusu.

Jan Procházka nemůže být zodpovědný v případě selhání zásob primárních materiálů, zpoždění v dodávkách, stávky (včetně dopravních stávek) nebo vyšší moci, nebo obecněji za jakékoliv události, které nejsou výlučně přivlastňovány Janu Procházkovi. 

Ve všech fázích přístupu na webové stránky, zpracování objednávek, dodávek nebo poštovních služeb je Jan Procházka vázán vyvinout nejvyšší úsilí. Jan Procházka nenese odpovědnost za jakékoliv potíže nebo poškození vyplývající z používání internetu, zejména v případě selhání služby, vnějšího vniknutí, přítomnosti IT virů nebo jakéhokoliv kvalifikovaného výskytu zásahu vyšší moci v souladu s judikaturou.

Duševní vlastnictví a autorská práva

Všechny výkresy, obrázky, texty, návrhy, jména a loga, která se objevují na webových stránkách www.3dsnek.cz, jsou vlastnictvím jejich autorů a jsou tak chráněny právy k duševnímu vlastnictví a právy na užívání drženými Janem Procházkou a/nebo tvůrci vázánými na Jana Procházku prostřednictvím konkrétní smlouvy.

Všichni zákazníci, kteří posílají obrázek, kresbu, výkres, 3D model nebo návrh, zaručují, že jsou autorem nebo držitelem všech práv duševního vlastnictví tohoto obrázku a že neporušili žádná práva duševního vlastnictví zasláním tohoto souboru.

Zákazník se zavazuje odškodnit Jana Procházku za jakékoliv nároky třetích stran. Zákazník si ponechá vlastnictví obrázku zaslaného Janem Procházkou. Zákazník uděluje Janu Procházkovi licenci pro použití jeho obrazu, modelu, výkresu pro provedení objednávky.

Zákazník uděluje společně se zaplacením objednávky Janu Procházkovi licenci pro umístění obrázků a videí výrobků na webové stránky a sociální sítě. V případě výslovného nesouhlasu nebudou videa ani obrázky zveřejněny.

Řešení sporů

Tyto všeobecné smluvní podmínky se řídí českým právním systémem.

Strany budou usilovat o vyřešení jakýchkoliv neshod, které mezi nimi vzniknou, pokud jde o výklad, částečné nebo úplné provedení nebo neplnění těchto obecných smluvních podmínek.

Zákazník by měl v případě sporu prioritně kontaktovat Jana Procházku, aby mohl získat smírné řešení.

V případě, že se strany nemohou dohodnout, bude tato rozhodčí doložka považována za ctěnou.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 11. 2023